Στη Στέρνα η ετήσια γενική συνέλευση της Ε. ΠΟ.Φ. Ε. 

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Έβρου (Ε. ΠΟ. Φ. Ε.) θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Μαρτίου στις 11 το πρωί στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου γυναικών Στέρνας.  

Στη διάρκειά της θα παρουσιαστούν τα πεπραγμένα του διοικητικού συμβουλίου (έτους 2016) και ο οικονομικός απολογισμός του ίδιου έτους, ενώ θα έρθει προς έγκριση και το προϋπολογισμός της Ε. ΠΟ. Φ. Ε. για το 2017. Τέλος, θα οριστεί ο τόπος διεξαγωγής της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης (έτους 2018) και θα συζητηθούν οι προτάσεις που θα καταθέσουν οι εκπρόσωποι των συλλόγων-μελών της Ένωσης. 

Υπενθυμίζεται ότι: 

-Ο κάθε φορέας-μέλος εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από δύο (2) εκπροσώπους, τα ονόματα των οποίων γνωστοποιεί κατά την ημέρα της Γ.Σ. με έγγραφο όπου αναγράφονται και οι (τυχόν) αναπληρωτές τους.

-Η ετήσια συνδρομή κάθε συλλόγου ανέρχεται στα 20€ η οποία δύναται και να καταβληθεί κατά την είσοδο σας στη Γ.Σ. Ενώ όταν καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων για διάστημα μεγαλύτερο από τρία (3) έτη, η διαγραφή γίνεται αυτόματα. Η επανεγγραφή του γίνεται με αίτησή του επιτόπου στη Γ.Σ. και εφ' όσον καταβάλει την εγγραφή και την συνδρομή του τρέχοντος έτους (δηλαδή σύνολο 60 ευρώ).

-Κάθε φορέας οφείλει να φέρει στη Γενική Συνέλευση και την σφραγίδα του.

-Σύμφωνα με το Καταστατικό η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ' αυτήν εκπρόσωποι από τους μισούς και πλέον ταμειακά τακτοποιημένους φορείς–μέλη της Ένωσης.
 Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και μετά από μία ώρα και στον ίδιο τόπο με το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων φορέων–μελών της Ένωσης, ανεξάρτητα του αριθμού των εκπροσώπων, με τα ίδια θέματα.

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία