Κατατέθηκε η τροπολογία για τα λειτουργικά και τα έξοδα συντήρησης των ΤΟΕΒ

Σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμπεριλήφθηκαν οι ρυθμίσεις για την δυνατότητα συμμετοχής του δημοσίου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στην αντιμετώπιση ζημιών αντιλιοστασίων και εγγειοβελτιωτικών έργων, οι οποίες προέρχονται από πλημμύρες.

Η ρύθμιση θα επιτρέψει την αποδέσμευση κονδυλίων για την πληρωμή οφειλών των ΤΟΕΒ, που συνδέονται με τη λειτουργία αντλιοστασίων που έχουν τον χαρακτήρα “κοινής ωφέλειας”.

Μεταξύ άλλων, στην τροπολογία αποσαφηνίζονται οι περιπτώσεις συμμετοχής του δημοσίου στις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων.Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα της συμμετοχής του δημοσίου στην πρόληψη ή αποκατάσταση ζημιών σε έργα Α΄ και Β΄ Τάξης, οι οποίες προέρχονται από πλημμύρες ή άλλες αιτίες που συνιστούν ανωτέρα βία, κατά το μέρος που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους ωφελούμενους, σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, με εγγραφή σε αυτόν κονδυλίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων. Έκτακτες ανάγκες σε εγγειοβελτιωτικά έργα μπορεί να είναι οι καταστροφές σε διώρυγες μεταφοράς και διανομής αρδευτικού νερού, η επίχωση στραγγιστικών τάφρων εγγειοβελτιωτικών δικτύων, οι καταστροφές σε υδροληψίες εγγειοβελτιωτικών δικτύων, οι καταστροφές σε αγροτικά οδικά δίκτυα εγγειοβελτιωτικών έργων που βρίσκονται μέσα σε περιοχή αναδασμού, οι καταστροφές σε αντλιοστάσια αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων (αντλιομονάδων), οι καταστροφές σε αναχώματα αποφυγής πλημμυρών, οι καταστροφές σε εγγειοβελτιωτικά έργα που έχουν προκληθεί από πυρκαγιές, εφόσον τα παραπάνω προκαλούνται από αιτίες που συνιστούν ανωτέρα βία, καθώς επίσης και έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας”. 

Φωτογραφία της ημέρας

Επικοινωνία

Στην ίδια κατηγορία